Sigurime për Individ

Sigurimet e ofruara

Kliko këtu

Sigurime për Biznese

Sigurimet e ofruara

Kliko këtu

Raporto Dëmin

Formularët dhe Procedurat

Kliko këtu

   Sigurimi shëndetësor

I siguruari duhet të ketë dokumentacionin në vazhdim për ta paraqitur dëmin e shkaktuar në bazë të Sigurimit shëndetësor:

  • Kërkesën për kompensimin e dëmit;
  • Dokumentacioni mjekësor origjinal;
  • Faturat fiskale origjinale për të gjitha shpenzimet e kryera nga i siguruari;
  • Kopjen e kartelës bankare të përfituesit;
  • Kopjen e dokumentit të identifikimit;