Sigurime për Individ

Sigurimet e ofruara

Kliko këtu

Sigurime për Biznese

Sigurimet e ofruara

Kliko këtu

Raporto Dëmin

Formularët dhe Procedurat

Kliko këtu

Për ne

Kompania e Sigurimeve “Illyria” për të ushtruar biznësin e sigurimeve në Kosovë, është licencuar me 4 shkurt 2002.Në vitin 2006, ështëbërë shitja e pjesëshme e akcionëve (51%), Kompanisësë risigurimeve “Sava Re”, me sëli në Lubjanë, Slloveni. Në vitin 2009, ështëbërë shitja e tërsishme e akcionëve (100%), kompanisësë risigurimeve “Sava Re”, me sëli në Lubjanë, Slloveni, me vleresim A - nga Standard & Poor’s. Gjatë vitit 2010, kompania e ndryshon  emrin nga Kompania e Sigurimeve “Dukagjini” sh.a, në Kompania e Sigurmeve “Illyria” sh.a, ashtu qe nga data 1 Tëtor 2010, në treg kompania vepron me emrin Kompania e Sigurimeve Illyria sh.a.

 

Kompania e Sigurimeve “Illyria” është pjesë e grupit Sava Re, grupit me profesional për sigurime dhe risigurime në regjion, dhe njëherit njihet si njëra nder kompanitë me të suksëshmenë Europë.Kompania e Sigurimeve “Illyria”për një përiudhë të shkurtër u promovua në një nga kompanitë më të mëdha në industrinë e sigurimeve në Kosovë, ndërsa sot ajo mban pozitën e liderit në tregun e sigurimeve dhe atë qe nga viti 2009, me një pjesëmarrje substanciale në treg për nga primet e shkruara ashtu edhe për nga dëmet e paguara. Kompania sot ofron produktëtë sigurimit si ato nga klasa e autopërgjegjesisë ashtu edhe një gamë të gjëre të produktëve të sigurimeve në klasat e sigurimeve vullnëtare.