Sigurimi i Garancioneve

Si rrjedhojë, kompania jonë ka sjellur në tregun e sigurimeve edhe produktin e sigurimeve të garancionit të ofertës, sigurimin e kontratës/ekzekutimit, sigurimin e avansit/paradhënies dhe sigurimin e ruajtjes/mbajtjes.