Sigurimi i shëndetit në udhëtim

Çdo udhëtim fillon me kontraktimin e sigurimeve të udhëtimit

Sigurimi i shëndetit në udhëtim mbulon shpenzimet në vijim:

  • Shpenzime emergjente mjekësoreSigurimi shëndetësor i udhëtimit oferta më e mirë
  • Shpenzimet nga aksidentet personale 
  • Shpenzimet e riatdhesimit


Me policën e sigurimit të shëndetit në udhëtim Illyria mundëson:
 

  1. Kompensim të shpenzimeve për ndihmë mjekësore, spitalore personit të siguruar si rezultat i ndonjë gjendje emergjente;
  2. Kompensim të të gjitha shpenzimeve që vijnë si pasojë e aksidentit personal gjatë qëndrimit tuaj jashtë vendit, deri në limitin e përcaktuar në policën e sigurimit të shëndetit në udhëtim;
  3. Kompensimin e shpenzimeve të riatdhesimit jashtë territorit të Republikës së Kosovës të personit të siguruar për në vendin e banimit të shënuar në policë, nëse ai/ajo vdes gjatë përiudhës së mbulimit të policës .

Shuma maksimale e mbuluar me sigurim të policës së sigurimit të shëndetit në udhëtim për të gjitha kategoritë është 30,000 € për një person të siguruar.

Poashtu ofrojmë asistencë ndërkombëtare si dhe informata 24/7 përmes kompanisë sonë partnere TBS në shtetin ku ju gjindeni.

Mbulueshmëria Territoriale:

  1. Duke specifikuar shtetin në bazë të kërkesës tuaj;
  2. Zona Schengen;
  3. Mbarë bota duke përjashtuar ShBA-në dhe Kanadanë;
  4. Mbarë bota (Udhëtimi mbulohet në të gjithë botën).

 

Pjesa e zbritshme (pjesëmarrja juaj në dëm)

Pjesa e zbritshme për Sigurimin e shëndetit në udhëtim është 50 euro për çdo dëm.

Kjo është shuma që ju e paguani vet në rast të shpenzimeve mjekësore.