Çka mbulon sigurimi i shëndetit në udhëtim?

  1. Kompensimin e shpenzimeve për ndihmë mjekësore, spitalore dhe mjekim të personit të siguruar si rezultat i ndonjë gjendje emergjente;
  2. Kompensimin e të gjitha shpenzimeve që janë si pasojë e aksidentit personal gjatë qëndrimit jashtë shtetit, deri në limitin e përcaktuar në policën e sigurimit;
  3. Kompensimin e shpenzimeve funerale jashtë territorit të Republikës së Kosovës dhe shpenzimet e transportit të kufomës apo hirit të personit të siguruar për në vendin e banimit të shënuar në policë, nëse ai/ajo vdes gjatë përiudhës së mbulimit.

 Shuma maksimale e mbuluar me sigurim është 30,000.00 Euro për një person të siguruar.