8.1.2020

Shpallje për vend pune: Zyrtar në qendrën kontaktuese

Pozita: Zyrtare ne qendren kontaktuese

Lokacioni: Prishtinë

Përgjegjësitë dhe detyrat;

 • Përgjigjja e thirrjeve dhe përcjellja e pyetjeve të klientit sipas nevojës
 • Informimi dhe këshillimi i klientëve, për produktet e sigurimeve / shërbimet
 • Mban të dhënat elektronike të thirrjeve të pranuara të klientëve
 • Raportimi i metrikës në baza javore / mujore
 • Mban në kontrollë reagimet nga klientët
 • Mban ne kontrollë situatat gjatë marrëdhënieve me klientët
 • Sqaron informacionin, kërkesën përpara, që merren në qendrën e thirrjeve
 • Mirëmban bazën e të dhënave të qendrave të thirrjeve duke futur informacione
 • Siguron funksionimin e qendrës së kontaktit
 • Përgatit procedurat dhe protokollet e komunikimi
 • Siguron që procesi i trajtimit të kërkesës së klientëve të trajtohet siç duhet
 • Siguron informacione mbi produktet e sigurimeve/ shërbimet duke iu përgjigjur pyetjeve
 • Përmirëson rezultatet e cilësisë duke rekomanduar ndryshime
 • Kryen detyra me urdhër të eprorit.

Nga kandidati/ja kërkohet;

 • Shkathtësia e gjuhës angleze
 • Shkathtësia e programeve kompjuterike të lidhura me zyrën
 • Përvojë në industrinë e sigurimeve
 • Më se paku 2 vjet përvojë në punë përkatëse
 • Shkathësi bashkëpunimi dhe komunikimi
 • Përgjegjësia për të ndryshuar.

Afati i fundit per aplikim, 7 ditë nga data e publikimit të shpalljes. Ju lutem dergoni CV tuaj ne e-mail info@illyriainsurance.com 

Prishtinë, me 08.01.2020.