Šta pokriva putno osiguranje?

  1. Nadoknada troškova za medicinsku negu, negu u bolnici i liječenje osiguranika kao posledica hitnog slučaja;
  2. Nadoknada svih troškova kao posledica lične nesreće tokom boravka u inostranstvu, do roka utvrđenog u polisi osiguranja;
  3. Nadoknada pogrebnih troškova van teritorije Republike Kosovo i troškova transporta tela ili pepela osiguranog do mesta prebivališta navedenog u polisi, ako on / ona umre tokom perioda pokrića.

 Maksimalna suma pokrivena osiguranjem je 30.000,00 evra za jedno osigurano lice.