Kompania e sigurimeve "Illyria" sh.a. ofron këtë produkt të sigurimit të Përgjegjësive:

Sigurimi i Përgjegjësise ndaj palëve të treta (General Third part Liability)

Liria për të shitur, për të furnizuar dhe për të prodhuar mallra të ndryshme do të thotë liri për të udhëhequr një biznes frytdhënës, por për fat të keq kjo liri mund të kufizohet nga rreziqe të cilat janë jashtë kontrollit tuaj. Çdo biznes gjatë aktiviteteve të tij do të ballafaqohet me dëmtime të paqëllimshme ndaj palëve të treta.