Mundësi Punësimi

Bëhu pjesë e Kompanise se sigurimeve ILLYRIA sh.a, si një ndër organizatat më të suksesshme në Kosovë, vazhdimisht në rritje. Suksesin e arritur me anë të profesionalizmit, kreativitetit dhe punës ekipore.