Sigurimi shëndetësor - Sigurimi vullnetar i shëndetit - Illyria

Ofroni familjes kujdesin më të mirë

Sigurimi shëndetësor ka për qëllim kompensimin financiar për shpenzimet shëndetësore për trajtimet e mundëshme në spital apo ambulantore nga sëmundjet e ndryshme, kujdesin parandalues, lëndime dhe të ngjajshme. 

Kompania e Sigurimeve "Illyria" sh.a ofron shërbimin më të mire duke ofruar:sigurimi-vullnetar-shendeti-illyria

 • Mbulesë siguruese 100% për shërim në spital deri në limitin e shumës së siguruar
 • Mbulesë siguruese 80% për shpenzime ambulantore deri në limitin e shumës së siguruar
 • Mbulesa siguruese për shpenzimet e Trajtimit dentar, trajtimit optik, trajtimit në dëgjim, si dhe egzaminim parandalues. 

Kompania e Sigurimeve "Illyria" sh.a. ofron disa lloje pakosh sigurimi shëndetësor, si: 


Sigurimi i shëndetit individual 
poashtu ofrohet në tri pako dhe atë si:

 • Pako individuale 1
 • Pako individuale 2
 • Pako individuale 3


Sigurimi i shëndetit familjarë 
ofrohet në tri pako dhe atë si:

 • Pako familjare 1
 • Pako familjare 2
 • Pako familjare 3

Sigurimi i shëndetit grupor ofrohet në tri pako dhe atë si:

 • Pako grupore 1
 • Pako grupore 2
 • Pako grupore 3


Mbulueshmeria Territoriale

Mbulueshmeria territoriale varet nga pakot qe keni zgjedhur mirëpo në raste të një emergjencë mjekësore (gjendje që konstatohet në rast aksidenti, ose fillimi apo përkeqësimi papritmas i një sëmundje të rëndë që rezulton në një gjendje mjekësore që kërcënon në mënyrë të menjëhershme shëndetin, duke kërkuar në këtë mënyrë marrjen e masave mjekësore urgjente. Do të kompensohet vetëm trajtimi mjekësor nga një mjek i përgjithshëm.

Fatkeqësitë (aksidentet), të cilat ndodhin jashtë territoreve të permendura ne pakot tona, kujdesi urgjent do të mbulohet në shtetin ku ka ndodhur fatkeqësia.