Sigurimi i pronës, ofron mbrojtje ndaj pjesës më të madhe të rreziqeve që i kanosen pronës dhe pasurisë suaj, si nga zjarri, vjedhja, kushtet atmosferike dhe klimatike, etj.   

- Subjekt i këtij sigurimi mund të jenë prona/pasuria e luajtshme dhe ajo e paluajtshme, individuale ose biznesore.

Prona juaj është një investim i madh. Mbrojtja e këtij investimi nuk duhet të jetë sfidë e madhe për ju. Në Kompaninë e Sigurimeve "Illyria" sh.a. ju mund të gjeni një mënyrë të zgjuar dhe të përshtatshme për të mbrojtur investimin tuaj.