Sigurimi nga aksidentet personale

Sigurime nga aksidentetet individuale apo grupore

Mund të themi me përgjegjësi të plotë se sigurimi i ofruar nga Kompania jonë është një ndër më bashkëkohorët që gjendet në tregun Kosovar, për arsye se polica jonë e sigurimit i përmbushë të gjitha nevojat e klientit, duke ofruar mbulim për të gjitha llojet e ekspozimeve dhe pasojave të rrezikut

Çfare është sigurimi nga Aksidentet personale për punëtorë (individual ose në grup)?

Në jetën e përditshme, të gjithë ne u nënshtrohemi rreziqeve të ndryshme dhe aksidenteve potenciale. Sigurimi nga aksidentet personale është një mënyrë për të kontrolluar gjendjen e mirëfilltë financiare, si për punëdhënësin, ashtu dhe për punëtorët dhe familjet e tyre.
Sigurimi nga aksidentet personale (në grup) u ofrohet ndërmarrjeve, organizatave dhe institucioneve të ndryshme të cilat e konsiderojnë vetën si organizata etike dhe me përkujdesje ndaj punonjësve.

Oferta jonë ofron mbrojtje dhe përfitime nga: sigurime-aksidente-personale-grupore-individuale-illyria

  1. Vdekja aksidentale;
  2. Invaliditet të plotë;
  3. Shpenzimet mjekësore si pasoje e aksidentit dhe
  4. Kompensimi ditor.
  • Përfitimin për vdekje aksidentale të barabartë me shumën e siguruar të përcaktuar në policë.
  • Përfitimin për invaliditet të plotë për shkak të një aksidenti, të barabartë me 150% të shumës së siguruar për vdekjen aksidentale.
  • Përfitimin për shpenzimet mjekësore: në rast se i siguruari, për shkak të një aksidenti të siguruar, gjendet në trajtim mjekësor spitalor apo ambulantor, siguruesi paguan për shpenzimet e kurimit deri në shumën e siguruar të përcaktuar në policë. 
  • Kompensimi ditor: siguruesi do të paguaj për çdo ditë të paaftësisë së përkohshme për punë, një shpërblim ditor të barabartë me shumën e përcaktuar në policë si kompensim ditor.

         Ky kompensim paguhet deri në 200 ditë.