Kasko sigurimi për vetura

Zgjedhni njërën nga pakot Kasko për sigurimin e automjetit të ofruar nga Illyria dhe udhëtoni të sigurt

Sigurimi Kasko përfshinë mbulueshmëri në rast të aksidentit për dëmet që i shkaktohen mjetit tuaj motorik dhe  kompenson shpenzimet nga dëmet  si: shkatërrimi, humbja apo dëmtimi.

Illyria do të ofrojë mbrojtje maksimale duke ofruar:Siguro-kasko-veturen-illyria

KASKO SUPER E PLOTË – Kompenson shpenzimet nga dëmet si pasojë e:

 1. Aksidentit rrugor;
 2. Rrëzimit apo goditjes së ndonjë gjësendi duke përfshirë akullin dhe dëborën;
 3. Rrëzimit të mjeteve fluturuese;
 4. Brejtësve, kafshëve shtëpiake apo të egra;
 5. Thyerjes ose dëmtimit të xhamit të vendosur standard në mjetin motorik të siguruar;
 6. Thyerjes ose dëmtimit të trupave ndriçues, dritave të vendosura jashtë dhe pasqyrës në mjetin motorik të siguruar;
 7. Përmbytjes së mjetit motorik të siguruar gjatë transportit me target;
 8. Ndihmës së ofruar personave të lënduar;
 9. Zjarrit;
 10. Goditjes së drejtpërdrejtë nga rrufeja;
 11. Ndikimit të papritur nga jashtë i nxehtësisë dhe agjensëve kimik ndaj mjetit motorik të siguruar;
 12. Shpërthimit;
 13. Stuhisë;
 14. Breshërit;
 15. Rrëshqitjes së terrenit dhe shëmbjes së dheut;
 16. Ortekut të dëborës;
 17. Vërshimit, reshjeve të dëndura dhe ngritjes së nivelit të ujit;
 18. Vandalizmit;
 19. Manifestimeve dhe demonstratave;
 20. Vjedhjes, plaçkitjes, vjedhjes së pjesëve të cilat janë në mjetin motorik dhe marrja kundërligjore e mjetit motorik;

 

KASKO E PLOTË – Kompenson shpenzimet nga dëmet si pasojë e:

 1. Dëmeve në aksident – ndeshje, goditje, përmbytje, rrëshqitje, rënia në humnerë e mjetit motorik;
 2. Rrëzim ose goditje të ndonjë gjësendi (objekti) duke përfshirë edhe rënien e dëborës dhe ortekëve të dëborës;
 3. Rrëzimi i i mjeteve fluturuese - konsiderohet çdo lloj mjeti fluturues, ose pjesë të tij apo ngarkesës në të që mund të bjerë mbi mjetin motorik të siguruar ose do të godas atë;
 4. Thyerja ose dëmtimi i xhamit standard të montuar në mjetin motorik të siguruar;
 5. Ndihma e ofruar personave të lënduar dhe zvogëlimi i dëmeve apo zmadhimit të dëmit në gjësendet e siguruara;
 6. Zjarri – konsiderohet zjarri i cili vjen nga faktorët e jashtëm dhe përfshinë mjetin e siguruar;
 7. Goditje e drejtpërdrejtë nga rrufeja – sigurimi e mbulon dëmin e shkaktuar nga veprimi i fuqisë ose nxehtësisë së rrufesë dhe dëmit nga goditja indirekte ndaj gjësendeve të cilat i ka shkatërruar rrufeja;
 8. Ndikimi i papritur nga jashtë i nxehtësisë dhe agjensëve kimik ndaj mjetit motorik të siguruar;
 9. Shpërthimi;
 10. Stuhia – stuhi konsiderohet era e cila fryn me shpejtësi prej 17.2 metër për sekondë, respektivisht 62 km për orë dhe me fuqi prej së paku 8 shkallëve sipas Shkallës së Boforit;
 11. Breshër – sigurimi mbulon dëmet nga shkatërrimi, respektivisht dëmet ndaj mjetit motorik të siguruar të cilat janë shkaktuar nga goditjet e breshërit;
 12. Orteku – ortek konsiderohet shtresa e dëborës në lëvizje e cila është shkëputur nga majat e maleve. Sigurimi mbulon dëmin i cili do të shkaktohet nga presioni i dëborës së shëndrruar në ortek e cila lëviz duke u rrëshqitur dhe godet automjetin e siguruar;
 13. Vërshimi, rrëkeja ose niveli i lartë i ujit – vërshim konsiderohet terreni i vërshuar papritmas nga ujërat e përhershëm (lumenjtë, përrojet, liqenet) për shkak të daljes së ujit nga shtrati, sipërfaqet e përforcuara ose digat, vërshimet si pasojë e ujit, baticave dhe dallgëve me një fuqi të pazakontë ose për shkak të rrjedhjes së jashtëzakonshme të ujit nga liqenet artificiale.
  Me sigurim janë të mbuluara vetëm dëmet e shkaktuara ndaj mjetit motorik të siguruar gjatë vërshimit dhe menjëherë pas tërheqjes së ujit. Rrëke konsiderohet vërshimi i papritur i terrenit nga masa e ujit e cila formohet nga terrene të pjerrëta për shkak të reshjeve të fuqishme atmosferike dhe derdhjen e tyre nëpër rrugë. Për vërshim konsiderohet edhe niveli i lartë i ujit dhe ujërat nëntokësore si pasojë e vërshimit të territorin specifik.
  Sigurimi mbulon edhe dëmin i cili do të shkaktohet nga niveli i ujit të lartë apo ujërave nëntokësore të cilat do të tejkalojnë nivelin e ujit ose rrjedhjes të cilën e tregon ujëmatësi më i afërt;
 14. Vjedhja, plaçkitja, vjedhje të pjesëve në/të mjetin/t motorik dhe marrja e kundërligjëshme e mjetit motorik me qëllim që ai të përdoret për vozitje. Konsiderohet se rreziku ka ndodhur nëse mjeti motorik nuk gjendet në afat prej 60 ditëve nga dita kur mjeti motorik i vjedhur është paraqitur në organin përkatës – Policia e Kosovës;
 15. Vandalizëm – konsiderohet sjellja e dhunshme e personave të tretë;
 16. Manifestimi dhe demonstratat – shprehja e organizuar publike e disponimit dhe dëshirave të një grupi njerëzish para organeve Shtetërore dhe dëmet e shkaktuara në automjetin e siguruar si pasojë e manifestimit apo demonstratave të tilla nga turma pjesëmarrëse;

 

MINI KASKO – Kompenson shpenzimet nga dëmet si pasojë e:

 1. Aksidentit rrugor;
 2. Rrëzimit të mjetit fluturues;
 3. Zjarrit;
 4. Rrufesë së drejtpërdrejtë;
 5. Shpërthimit;
 6. Stuhisë;
 7. Breshërit;
 8. Manifestimeve dhe demonstratave.

 

KASKO NË PARKING – Kompenson shpenzimet nga dëmet si pasojë e:

 1. Shkatërrimit apo dëmtimit nga goditja e ndonjë mjeti motorik
 2. Rënies apo goditjes nga mjete, duke përfshirë rënien e dëborës dhe copave të akullit;
 3. Rrëzimit të mjeteve fluturuese
 4. Vandalizmit;
 5. Vjedhjes, grabitjes dhe vjedhjes së pjesëve në/të mjetin/t motorik.

 

KASKO E PJESËSHME – 

Me këtë lloj police të sigurimit, në përputhje me kushtet, mbulohet dëmi për thyerje dhe dëmtim të xhamave të mjeteve, përveç xhamave në tavan, fenerëve dhe pasqyrave.