Sigurimi Kasko përfshinë mbulueshmëri në rast të aksidentit për dëmet që i shkaktohen mjetit tuaj motorik, kompenson shpenzimet nga dëmet, si shkatërrimi, humbja apo dëmtimi.