Sigurimi TPL+ ju ofron mbulesë siguruese për dëmet që ju i shkaktoni të tjerëve në territorin e Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Serbisë.