Polica e sigurimit të detyrueshëm të automjeteve, ose siç quhet ndryshe Sigurimi TPL - (sigurimi i përgjegjësisë ndaj palës së tretë) ju ofron mbulesë siguruese për shpenzimet, për dëmet që ju i shkaktoni të tjerëve me përdorimin e mjetit tuaj motorik, pra kjo nënkupton dëmet materiale dhe jo materiale deri në lartësi të shumës së siguruar të paraparë me ligjin për sigurimin motorik të detyrueshëm në Republikën e Kosovës.