Sigurimi i kontraktorëve nga të gjitha rreziqet (CAR & EAR)

Në rast të dëmit material në pronë:

 • Raportin e policisë
 • Kërkesën për kompensimin e dëmit
 • Kopjen e letërnjoftimit
 • Dëshminë mbi pronësinë
 • Aktvendimin e gjykatës (nëse e ka)

Në rast të dëmit jo material - lëndime:

 • Raportin e policisë
 • Kërkesën për kompensimin e dëmit
 • Kopjen e letërnjoftimit
 • Dokumentacionin mjekësor origjinal
 • Dëshminë, lidhur me profesionin dhe punësimin e të të lënduarit
 • Autorizimin nga i lënduari për personin, i cili është angazhuar për përfaqësimin në procedurën e zhdëmtimit (nëse pala ka përfaqësues të autorizuar)

Në rast të përgjegjësisë ndaj palëve të treta:

 • Raportin e policisë, nëse egziston;
 • Kërkesën për kompensimin e dëmit;
 • Dokumentin e regjistrimit të biznesit apo të identifikimit varësisht ndaj kujt është bërë dëmi (person fizik apo juridik)
 • Përshkrimin e detajizuar të dëmit/dëmeve të shkaktuara, në raste kur dëmi i është shkaktuar pronës duhet të dorëzohen edhe fotografitë e dëmit të shkaktuar
 • Në raste kur dëmi i është shkaktuar personave duhet të dorëzohet raporti mjekësor


Vërejtje:  Të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen në origjinal.