Sigurimi i aksidenteve personale

Në rast të lëndimit:

  • Kërkesën për kompensimin e dëmit
  • Raportin mjekësor mbi shkallën e lëndimit  apo paaftësisë së përhershme/përkohshme
  • Kopjen e policës së sigurimit
  • Kopjen e letërnjoftimit
  • Llogaria bankare e përfituesit

Në rast të vdekjes:

  • Kërkesën për kompensimin e dëmit  nga ana e personit të autorizuar ligjërisht
  • Çertifikatën e vdekjes
  • Kopjen e letërnjoftimit të të vdekurit
  • Çertifikatën e bashkësisë familjare për familjen e të ndjerit
  • Llogarinë bankare të përfaqësuesit të autorizuar ligjor