Sigurimi i përgjegjësisë profesionale

  • Kërkesa për raportim të dëmit
  • Raporti nga ndonjë organ zyrtar (policia, mjeku etj)
  • Përshkrimi i detajizuar i ngjarjes rreth shkaktimit të dëmit
  • Sipas rastit, kompania e sigurimeve e informon të siguruarin se cilat procedura tjera duhet ndjekur në raport me dëmin