Sigurimi i parave në kasafortë dhe gjatë transportit (CIS & CIT)

  • Raporti i policisë
  • Deklaratat e dëshmitarëve të ngjarjes
  • Vendimi i gjykatës për rastin në fjalë
  • Dëshmitë financiare mbi paratë e vjedhura (raporti mbi ngarkesën dhe ndodhjen e keshit)
  • Verifikimi i aplikimit të procedurave standarde të përfshira në policën e sigurimit ose procedurat e brendshme të entitetit ekonomik
  • Xhirimet dhe fotografitë ekzistuese nga vendi i ngjarjes