Sigurimi i pronës

Në rast të dëmit material në pronë:

  • Raportin e policisë
  • Kërkesën për kompensimin e dëmit
  • Kopjen e letërnjoftimit
  • Dëshminë mbi pronësinë
  • Aktvendimin e gjykatës (nëse e ka)

 

Vërejtje:  Të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen në origjinal.