Sigurim i automjetit

I dëmtuari duhet të ketë më vete dokumentet e poshtëshënuara për ta paraqitur dëmin e siguruar nga autopërgjegjësia në Kompaninë e Sigurimeve Illyria:

Në rast të dëmit material në pronë:

 • Raportin e policisë
 • Kërkesën për kompensimin e dëmit
 • Kopjen e letërnjoftimit
 • Dëshminë mbi pronësinë
 • Aktvendimin e gjykatës (nëse e ka)


Në rast të dëmit jo material - lëndime:

 • Raportin e policisë
 • Kërkesën për kompensimin e dëmit
 • Kopjen e letërnjoftimit
 • Çertifikatën e lindjes
 • Dokumentacionin mjekësor origjinal
 • Dëshminë, lidhur me profesionin dhe punësimin e të të lënduarit
 • Autorizimin nga i lënduari  për personin, i cili është angazhuar për përfaqësimin në procedurën e zhdëmtimit (nëse pala ka përfaqësues të autorizuar)


Në rast të dëmit jo material - vdekje:

 • Raportin e policisë;
 • Kërkesën për kompensimin e dëmit;
 • Çertifikatën e vdekjes;
 • Dokumentin e identifikimi;
 • Çertifikata e kurorëzimit në rast të martesës së të ndjerit;
 • Çertifikatën  e bashkësisë familjare për familjen e të ndjerit;
 • Autorizimin e nënshkruar nga anëtarët madhor të familjes me të cilin autorizohet anëtari i familjes, apo përfaqësuesi i autorizuar.

Vërejtje:  Të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen në origjinal.