Sigurimi i mallrave gjatë transportit (cargo)

  • Raporti i policisë për dëmin e shkaktuar
  • Kërkesa për raportim të dëmit
  • Fletëngarkesa e mallrave të cilat kanë qenë duke u transportuar
  • Dokumentet financiare të cilat dëshmojnë koston fillestare të mallit të dëmtuar
  • Kopjet e dokumenteve identifikuese të transportuesit
  • Dokumentet tjera specifike kërkohen varësisht nga rasti